Om pappersproduktion

Att producera papper är en gammal procedur som startade i Kina ungefär hundra år efter Kristi födelse. Men tillverkningen av papper i Europa började långt senare, nämligen på 1200-talet. Papper görs av växtfibrer som sedan mals till pappersmassa, blandas med vatten, torkas och blir efterbehandlat. Själva pappersmassan kommer från vedfibrer i skogen så kallad massaved. Även en mängd returpapper används och det är väldigt bra för miljön. Det flesta tidningspappret i Europa är gjort av detta returpapper. det kommer från insamlingar av kartonger, tidningar och andra trycksaker. Det finns väldigt många olika användningsområden för papper så ett papperslöst samhälle är inte aktuellt än på länge. Papper att trycka och skriva på tillhör en kategori, papper till förpackningar och kartong tillhör en andra kategori och slutligen den tredje kategorin är toapapper, servetter och hushållspapper. När man utvinner papper ur skogen, alltså omvandlar skogsråvara till processen går det åt en hel mängd el. Det är meningen att elförbrukningen skall halveras på en tioårs-period och man får hoppas att detta sker i rätt takt som det är tänkt. Det blir då även mindre koldioxidutsläpp och minskad klimatpåverkan vilket är riktigt bra för miljön och för framtiden.

Flera skogsbolag forskar om att minska klimatpåverkan

Norske Skog

Det finns flera skogsbolag som tillsammans forskar i hur man skall kunna minska klimatpåverkan så bra och så effektivt som möjligt och några av dom är: Norske Skog och Stora Enso. Målet är att kunna halvera den energi som idag går åt till avverkningen av skogen samt när pappersprocessen drar igång i fabrikerna. Fler och fler bolag vill ansluta sig till att spara och halvera energi så det har utvecklats åt helt rätt håll ur klimatets synvinkel. Flera företag över hela världen är engagerade i detta arbete. Det handlar om att sträva efter: Ren produktion – utsläpp till luft, vatten och klimataspekter. Ansvarsfull fiber-anskaffning – råvarans ursprung och återvinning och Offentlig rapportering – om hur det påverkar närliggande miljö. Man kan läsa många olika rapporter på internet och ta del av olika siffror och procent när det gäller både avverkning av skog till papper och till massaved.

Viktig exportvara

Viktig exportvara

När man skall hantera papper efter den första processen kontrolleras så att rätt fukthalt finns i papperet. Efter tillverkningen rullas papperet upp på rullar och det måste noggrant kontrolleras innan det packas för att transporteras vidare till nästa instans. Blir papperet för fuktigt bildas skador som inte går att reparera. Är det för låg luftfuktighet krullas istället papperet ihop och blir krympt. Därför är kontrollerna väldigt noggranna och övervakas hela tiden genom att man kollar luftfuktigheten rigoröst noga. Sverige är världens sjätte största exportör av papper och pappersmassa. i världen till andra länder och exporterar för summor runt 80 miljarder kronor årligen. Många arbetare får också jobb inom denna industri, närmare bestämt nitton tusen jobbar i den branschen och av dom är tolv tusen fem hundra arbetare. Mycket handlar om politik när det gäller den här branschen och då gäller viktiga saker som miljöpolitik, råvaruförsörjning, energipolitik och forskning samt långsiktig överlevnad av hela branschen.